I-V 9-19
+370 37 388886

Vidaus tvarkos taisyklės

TAISYKLIŲ TAIKYMO SRITIS

1. MB “Sveika burna” (toliau – įstaiga, klinika), įmonės kodas 304405433, veiklos adresas: Savanorių pr.109 III aukšt., Kaunas yra asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu Kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, mažosios bendrijos nuostatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau –Taisyklės).

2. Taisyklės reglamentuoja odontologinės priežiūros (pagalbos) teikimo tvarką klinikos pacientams ir darbuotojų veiksmus darbo metu.

3. Klausimus, susijusius su Taisyklių taikymu, sprendžia klinikos vadovybė, vadovaudamasi suteiktais įgaliojimais.

BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.

5. Įstaiga yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu.

6. Įstaiga užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos Nuostatuose bei turimose licencijose.

7. Taisyklės viešai skelbiamos Įstaigos internetiniame puslapyje www.sveikaburna.lt ir yra prieinamos Įstaigoje susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.

8. Įstaigos teritorija gali būti stebima vaizdo kameromis (tik tose vietose, kurios pažymėtos specialiais ženklais).

9. Įstaigos darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių taisyklių laikymasis prieštarautų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti atžymėtas paciento medicininėje dokumentacijoje.

10. Vidaus tvarkos taisyklėse naudojamos sąvokos:

10.1. pacientas – asmuo, Įstaigos klientas, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis;

10.2. paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Jeigu pilnametis pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rūpyba, nei globa, visos įstaigos pareigos pacientui vykdomos asmeniui, kurį pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti vykdomos paciento sutuoktiniui arba sugyventiniui (partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, pareigos vykdomos paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako; 10.3. nepilnametis pacientas – pacientas iki 16 metų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

10.4. būtinoji medicinos pagalba – asmens sveikatos priežiūros paslauga, atitinkanti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus būtinosios medicinos pagalbos kriterijus;

10.5. kokybiška sveikatos priežiūros paslauga – prieinama, saugi, veiksminga sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslauga, kuri tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas, ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami;

10.6. invazinė ir (ar) intervencinė procedūra – medicininė procedūra, kai sveikatos priežiūros specialistas, siekdamas diagnozuoti, gydyti ar koreguoti organų ir jų sistemų funkciją, medicinos prietaisais veikia paciento audinius ir (ar) organus, pažeisdamas audinių ir (ar) organų vientisumą arba jo nepažeisdamas;

10.7. konfidenciali informacija – visa informacija susijusi su pacientu ar jo buvimu Įstaigoje, apie jo gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija susijusi su paciento asmeniu ar jo gydymu, jam teiktomis paslaugomis. Tokia informacija yra laikoma konfidencialia ir po paciento mirties;

10.8. paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai;

10.9. paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.

11. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Įstaigos darbuotojai, pacientai, jų atstovai, pacientų lankytojai ir kiti Įstaigos teritorijoje ar patalpose esantys asmenys.

KLINIKOS DARBO LAIKAS

13. Klinikos darbo laikas yra nuo 9.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis, išskyrus valstybinių švenčių dienas, tenkančias darbo dienomis.

14. Klinikos darbo laikas skelbiamas viešai Įstaigos internetiniame puslapyje www.sveikaburna.lt ir yra prieinamas susipažinti kiekvienam klinikos pacientui.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

15. Įstaigoje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

15.1. bendrosios praktikos gydytojo odontologo pagalba;

15.2. gydytojo odontologo ortopedo pagalba;

15.3. gydytojo odontologo periodontologo pagalba;

15.4. burnos higienisto pagalba;

15.5. Jeigu reikia – rentgeno nuotraukų pagaminimas;

15.6. Dantų protezų gamyba;

16. Mokamos paslaugos teikiamos pagal Įstaigos patvirtintus įkainius. Pinigai už mokamas odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas mokami į Įstaigos kasą, išduodant kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvitą ir (pagal poreikį) sąskaitą-faktūrą. Įstaigos vadovui sutikus galimas paslaugų apmokėjimas pavedimu pagal išrašytą sąskaitą faktūrą per 5 (penkias) dienas į Įstaigos banko sąskaitą LT294010051003732822.  

17. Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje www.sveikaburna.lt ir yra prieinama susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.

18. Įstaigoje teikiamos dantų protezavimo paslaugos, kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto pagal dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką. Su dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarka pacientai gali susipažinti teritorinių ligonių kasų internetinėje svetainėje.

19. Pacientams, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kai bazinė kaina už asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra kompensuojama PSDF biudžeto lėšomis, už savo iniciatyva pasirinktas brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą apmoka jie patys.

20. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai:

20.1. kraujavimo, pavojingo paciento gyvybei, sustabdymas;

20.2. pagalba galimo uždusimo (asfikcijos) atveju;

20.3. pagalba šoko ar ūminio kraujagyslių funkcijos nepakankamumo (kolapso) atveju;

20.4. pagalba klinikinės mirties atveju.

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

21. Įstaigoje priimami tik iš anksto užsiregistravę telefonu +370 37 388886, mob. telefonu +370 618 00645, elektroniniu paštu inga@burnoshigienos.lt,  internetinėje svetainėje  www.sveikaburna.lt per internetinės registracijos nuorodą, ar atvykus į Įstaigą (Savanorių pr. 107 III aukšt., Kaunas) pacientai. Ypatingais atvejais (intensyvaus skausmo, būtinosios pagalbos) pacientai priimami be eilės ir be išankstinės registracijos.

22. Pacientai registruojami įstaigos darbo laiku – telefonu, elektroniniu paštu ar jiems atvykus į įstaigą. Užsiregistruoti vizitui pacientai gali ir internetu – https://sveikaburna.lt/registracija/.

23. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Registruojant pacientui pasiūloma palikti savo telefono numerį.

24. Už pacientų registraciją ir informacijos jiems suteikimą atsakingas skambutį priimanttis darbuotojas.

25. Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą) arba žodžiu kreiptis į Įstaigos administraciją bet kuriais kontaktais, nurodytais Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ir internetinėje svetainėje, arba tam tikrą aktualią informaciją gali gauti apsilankę Įstaigos internetinėje svetainėje www.sveikaburna.lt .

26. Būtinoji medicinos pagalba, atitinkanti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kriterijus teikiama be eilės. Pacientams, kurių sveikatos būklė neatitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, tačiau dėl svarbių priežasčių pageidaujantiems gauti sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka, tokios paslaugos gali būti suteiktos skubos tvarka tik jeigu įstaigoje yra tokios galimybės, nepažeidžiant iš anksto užsiregistravusių pacientų teisių.

27. Atvykdamas pirmą kartą pacientas turi turėti pasą ar kitą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

28. Pacientai privalo atvykti į Įstaigą 4-12 minučių prieš numatytą vizito laiką. Pacientai, pavėlavę daugiau nei 15 min., gali būti nepriimami.

29. Apie numatytą vizitą Įstaigos pacientui iš anksto primenama SMS žinute arba telefoniniu skambučiu (jeigu pacientas yra nurodęs savo kontaktinį telefono numerį).

30. Jei dėl svarbių aplinkybių sveikatos priežiūros darbuotojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad sekantis eilėje laukiantis pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Įstaigos darbuotojai apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.

31. Jei pacientui yra skirtas konkretus priėmimo laikas ir įstaiga savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas pacientui, palikusiam savo telefono numerį, turi būti praneštas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto priėmimo pradžios. Nurodytas įspėjimo terminas gali būti netaikomas tais atvejais, kai Įstaigos gydytojai suserga, teikia būtinąją ar skubiąją pagalbą, atlieka operacijas ilgiau negu planuota ir pan.

32. Jei pacientas negali atvykti į Įstaigą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į įstaigą ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito apsilankymo laiko.

33. Kreipiantis į Įstaigą sudaroma sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis, kiti su sveikatos paslaugų teikimu susiję, Įstaigos patvirtinti dokumentai (sutikimai ir pan.). Pacientui atvykus numatoma tyrimo ir gydymo strategija, sudaromas gydymo planas. Esant reikalui (iš užsienio atvykstantiems pacientams), atsakingas asmuo pasirūpina papildomomis paslaugomis (vizomis, logistika ir kt.).

34. Nepilnamečių pacientų iki 16 metų vardu sudaryti, keisti, nutraukti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo sutartį gali tik nepilnamečių pacientų atstovai.

35. Atlikus visas registravimosi į Įstaigą procedūras, Įstaigos sveikatos priežiūros darbuotojas (kuris teiks pacientui sveikatos priežiūros paslaugas), priima paciento užpildytą dokumentaciją ir palydi pacientą į kabinetą.

36. Atvykus į kabinetą, sveikatos priežiūros specialistas, supažindina pacientą su Taisyklėmis, kabineto įranga bei pateikia kitą aktualią informaciją. Pacientas susipažįsta su Įstaigoje patvirtintais (sutikimais ir pan.) dokumentais ir formomis bei jas užpildo ir patvirtina pasirašytinai. Jei kabinete dirba keli sveikatos priežiūros specialistai, tuomet atsakomybė už supažindinimą tenka burnos higienisto ar gydytojo odontologo padėjėjo pareigas einančiam Įstaigos darbuotojui.

37. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs pacientai į Įstaigą neįleidžiami.

PACIENTŲ LIGOS ISTORIJŲ VEDIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

38. Įstaigoje vedamos kiekvieno paciento ligos istorijos su visa reikalinga informacija apie pacientą ir pridedamomis rentgeno nuotraukomis bei jų aprašais.

39. Įstaigoje yra pildoma ir vedama visa su pacientų gydymu susijusi privaloma medicininė dokumentacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

40. Pacientui pateikus rašytinį prašymą, paciento lėšomis gali būti padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų dokumentų patvirtintos kopijos vadovaujantis šių Taisyklių IX skyriuje Informacijos teikimo, ligos istorijų ir (ar) kitų dokumentų kopijų darymo, išdavimo pacientams ar kitiems asmenims tvarka.

PACIENTŲ TEISĖS

41. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas: 41.1. pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

41.2. kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

41.3. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;

41.4. paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

41.5. pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

41.6. pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

42. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą:

42.1. pacientai, apsidraudę arba apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikę reikiamus dokumentus, turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų tik tada, jei įmonė yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa; 42.2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai;

42.3. kitos įmonėje teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

43. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

43.1. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

43.2. pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas;

43.3. įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama;

43.4. pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

44. Teisė į informaciją:

44.1. pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas;

44.2. pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;

44.3. pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus;

44.4. 44.3 punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

44.5. su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai. 45. Teisė nežinoti:

45.1. informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. Už paciento pateikto dokumento dėl jo atsisakymo informacijos, gavimą ir registravimą atsakinga administratorius;

45.2. 45.1 punkte nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims;

45.3. teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai jų rašytiniu prašymu ir Įstaigai pateikiant tai patvirtinantį dokumentą.

46. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Ši teisė įgyvendinama šių Taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka.

47. Paciento teisė skųstis įgyvendinama vidaus tvarkos taisyklių XIV skyriuje nustatyta tvarka.

48. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

48.1. teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

48.2. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

PACIENTŲ PAREIGOS

49. Pacientas turi šias pareigas:

49.1. suteikti gydytojui pilną informaciją apie savo sveikatos būklę (buvusius ir esamus susirgimus, atliktas operacijas), alergines reakcijas, vartotus ir vartojamus vaistus, genetinį paveldimumą ir kitas pacientui žinomas aplinkybes, galinčias turėti įtakos teikiamai asmens sveikatos priežiūrai; 49.2. rūpintis savo sveikata, geranoriškai ir sąžiningai vykdyti gydytojo nurodymus ir paskyrimus arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo;

49.3. laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą. Jei pacientas yra skolingas Įstaigai už suteiktas paslaugas, darbuotojas privalo informuoti pacientą apie susidariusią skolą. Kol yra skola, pacientas negali būti priimtas tolimesniam gydymui. Gydymas tęsiamas tik padengus skolą;

49.4. negadinti įstaigos inventoriaus, kitų vertybių, rūpestingai su jais elgtis;

49.5. laikytis nustatytų įstaigos tvarkos taisyklių, vykdyti gydytojo ar slaugos personalo nurodymus; 49.6. laiku atvykti dantų, burnos ir dantų protezų būklės patikrinimui po odontologinių paslaugų teikimo, jeigu tokį patikrinimą paskiria gydytojas odontologas;

49.7. nedelsiant kreiptis į įstaigą atsiradus skausmui ar kitiems nenumatytiems reiškiniams po suteiktų odontologinių paslaugų. Jeigu pacientas šiuo atveju nusprendžia kreiptis į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jis apie tai privalo informuoti įstaigą;

49.8. privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

49.9. užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios; 49.10. gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

49.11. privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba įstatymų nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto rėžimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

49.12. privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;

49.13. apmokėti už jam suteiktas medicinines paslaugas šalims suderinus atsiskaitymo terminus, pagal Klinikos vadovo patvirtintas ir paslaugų teikimo metu galiojančias paslaugų kainas;

49.14. nesumokėjus už atliktas paslaugas laiku, mokėti 0,03% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;

49.15. jei Pacientas neturi galimybės atsiskaityti už suteiktas paslaugas iš karto po paslaugų suteikimo, savo piniginių prievolių užtikrinimui Pacientas įsipareigoja pasirašyti Klinikos naudai paprastą neprotestuotiną vekselį sumai, už kurią Pacientui suteikta medicininių paslaugų;

49.16. Pacientas dantų protezavimo darbams įsipareigoja sumokėti avansą (50% dantų protezavimo sumos). Avansas mokamas nuėmus galutinius antspaudus; 49.17. gydymas yra tęsiamas tik pilnai atsiskaičius už ankstesnį gydymą.

INFORMACIJOS TEIKIMO, LIGOS ISTORIJŲ IR (AR) KITŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS AR KITIEMS ASMENIMS TVARKA

50. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įstaigoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

51. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 30 dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros Įstaigos vadovas.

52. Pacientas, Įstaigai teikiantis prašymą (šių Taisyklių 1 priedas) dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

53. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis Įstaiga padaro ir išduoda Įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus.

54. Medicinos dokumentų nuorašai pateikiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, kita rašytinė informacija teikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

55. Tuo atveju, kai Įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pacientą ar atstovą (ar valstybinę instituciją), kuris teikia tokį prašymą, raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

56. Asmenys, turintys raštišką paciento sutikimą gauti konfidencialią informaciją, norėdami gauti ją raštu turi pateikti raštišką prašymą. Prašyme turi būti nurodyta pareiškėjo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, paciento vardas ir pavardė, prašomos informacijos apimtis. Su prašymu turi būti pateikiamas raštiškas paciento sutikimas suteikti apie jį konfidencialią informaciją. Teikdamas prašymą pareiškėjas turi pateikti pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymai registruojami įstaigoje. Įstaigos darbuotojas padaro pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir prideda ją prie prašymo, prašymą užregistruoja. Rašytinė informacija asmenims, turintiems paciento rašytinį sutikimą, pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Medicinos dokumentų kopijos daromos pareiškėjo lėšomis.

57. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui, gydytojas odontologas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumą. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parašu.

58. Vadovaujantis Paciento valios pareiškimu, teikiant odontologinės pagalbos (priežiūros) paslaugas, informacija apie paciento būklę teikiama jam pačiam ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims.

TEISĖS Į PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMĄ ĮGYVENDINIMAS, INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO KITIEMS ASMENIMS IR INSTITUCIJOMS TVARKA

59. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

60. Įstaigoje draudžiama fotografuoti, filmuoti, daryti garso įrašus be Įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens raštiško sutikimo.

61. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

62. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

63. Informacija telefonu ir elektroniniu paštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.

64. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

65. Be paciento sutikimo konfidenciali informacija apie pacientą gali būti teikiama:

65.1. įstaigos medicinos personalui, tiesiogiai dalyvaujančiam gydant ar slaugant pacientą;

65.2. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

65.3. paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams, tiek kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti, jeigu pacientas yra iki 16 metų amžiaus arba yra laikomas nesugebančiu protingai vertinti savo interesų;

65.4. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

65.5. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. 66. Įstaigos darbuotojas, Įstaigos turimą informaciją apie pacientą 66.2., 66.4., 66.5. punktuose nurodytiems asmenims pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis gydytojas ir įstaigos vadovas. Jeigu gydytojas jau nebedirba įstaigoje – pasirašo įstaigos vadovas.

67. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais (kai reikia pranešti apie nusikaltimą ir pan.) įstaiga konfidencialią informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva.

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

69. Teikti pacientams būtinąją medicinos pagalbą.

70. Teikti efektyvią ir tinkamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą).

71. Informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą), kai jis tokios informacijos prašo arba tokios informacijos pacientui neatskleisti, kai jis aiškiai raštu išreiškia, jog gauti tam tikrą informaciją atsisako.

72. Tirti savo darbo rezultatus, naudoti pažangius gydymo metodus ir tobulinti savo profesines žinias.

73. Užtikrinti teisę pacientui laisvai pasirinkti odontologijos gydytoją, odontologinės pagalbos rūšį, jeigu atitinkamos paslaugos jam gali būti teikiamos keliais alternatyviais būdais ar naudojant kelias alternatyvias medžiagas (medicinines priemones, medžiagas).

74. Teikti medicinos statistikos ir kitą informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka odontologinės priežiūros įstaigos administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmams. Registruoti Pacientų vizitų informaciją esveikata.lt sistemoje.

75. Atlikti medicininę ekspertizę ir pateikti jos raštiškas išvadas LR įstatymų nustatyta tvarka teisėtvarkos organams reikalaujant.

PACIENTO SUTIKIMAS

76. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.

77. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

78. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 79. Sutikimas dėl sveikatos priežiūros išreiškimas laikomas, kai savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija. Toks paciento sutikimas laikomas pagrįstu informacija ir tinkamas, jei jam yra prieinama ši informacija: 1) informacija apie toje sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti; 2) informacija apie nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti; 3) informacija apie siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką; 4) informacija apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles; 5) informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą; 6) informacija apie paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ir (ar) teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų.

80. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Paciento (jo atstovo) sutikimas išreiškiamas raštu pasirašant Įstaigos vadovo patvirtintoje formoje. Už formos pateikimą pacientui atsakingas gydytojo odontologo padėjėjo, ar burnos higienisto pareigas einantis Įstaigos darbuotojas. Jei gydytojas odontologas dirba be pagalbinio personalo, tuomet už formos pateikimą pacientui atsakingas gydytojas odontologas.

81. Teikiant būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas.

82. Teikiant būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo.

83. Nenumatyti ypatingi atvejai:

83.1. kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir nėra jo atstovų pagal įstatymą arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais;

83.2. kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra jo atstovų pagal įstatymą arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais; 83.3. dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečio paciento atstovas pagal įstatymą.

PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

84. Jeigu įstaigoje nėra galimybių suteikti pacientui jam būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išrašant jam siuntimą ar rekomendaciją ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.

GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

85. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės turi teisę pateikti skundą. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

86. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai skundas siunčiamas paštu, ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo (paciento ar jo atstovo) asmens tapatybę patvirtinančios dokumento kopija. Nepridėjus kopijų, skundas laikomas nepagrįstas ir toliau nenagrinėjamas. Apie trūkstamus dokumentus pacientas, ar jo atstovas, informuojamas telefonu ar el. paštu (jei tokia informacija buvo pateikta).

87. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

88. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu įstaigoje.

89. Neformalūs raštu pateikti skundai turi būti išnagrinėti ir pareiškėjas informuotas ne vėliau nei per 10 darbo dienų.

90. Formalūs paciento skundai privalo būti išnagrinėti ir atsakymai į juos išsiųsti pacientui, ar jo atstovui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

91. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų direktoriaus įsakymų.

92. Įstaigos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

93. Pacientai ir lankytojai privalo:

93.1. vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

93.2. pastebėjus nenormalų kabinete esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Įstaigos darbuotojams;

93.3. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

93.4. imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.

94. Įstaigos patalpose ir teritorijoje draudžiama:

94.1. vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius (rūkyti);

94.2. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

94.3. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;

94.4. be Įstaigos gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas bei darbuotojus, pacientus, įrašinėti pokalbius ar kitaip pažeisti darbuotojų ir pacientų privatumą;

94.5. savavališkai įeiti ar lankytis Įstaigos tarnybinėse patalpose;

94.6. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

95. Už darbų saugą Įstaigoje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įstaigos vadovo paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

96. Pacientas įsipareigoja, kad prieš jam gaunant tyrimus, kurių metu gali būti tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, pinigai bus perduoti paciento atstovui (pacientą lydinčiam asmeniui).

97. Už dingusius asmeninius paciento daiktus Įstaiga ir/ar Įstaigos personalas neatsako.

Šios vidaus tvarkos taisyklės atnaujintos 2022 m. rugsėjo 1 dieną.

Vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimais