I-V 9-19
+370 37 388886

Privatumo politika

Ši MB “Sveika burna” (toliau – Klinika) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) supažindina su asmenų, kurių duomenis tvarko Klinika, duomenų tvarkymo tikslais, principais, asmens teisių įgyvendinimo tvarka, organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų apsaugos priemonėmis, poveikio asmens duomenų apsaugai atlikimo tvarka ir teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, įgyvendinimu Klinikoje.

Privatumo politika parengta remiantis:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 • MB “Sveika burna” patvirtintomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis;
 • kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

Asmens duomenų valdytojas yra MB “Sveika burna” (toliau – Duomenų valdytojas, Klinika), kurios juridinio asmens kodas 304405433, buveinės adresas – Gėlių g. 36, Ramučių k. Kauno raj., Lietuva.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančia interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti svetainėje esančiu turiniu.

Asmens duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose nurodytais tikslais ir tvarka.

Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 16 metų, prieš pateikdami informaciją, susijusią su asmens duomenimis, privalote gauti tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas – Klinika, kuri tvarkydama jos pacientų ir kitų asmenų ir Klinikos darbuotojų duomenis nustato tų duomenų naudojimo būdus ir priemones.

Duomenų subjektas – Klinikos darbuotojai, pacientai ir kiti asmenys, kurių duomenis, kaip Duomenų valdytojas, tvarko Klinika.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, Klinikos vardu, jos, kaip Duomenų valdytojo nurodymu, tvarko asmens duomenis, šias funkcijas vykdant pagal nurodymus arba remiantis sudarytomis sutartimis.

Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prienamus.

Vidaus administravimas – veikla, kuria užtirkrinamas Duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir/ar ADTAĮ.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė lankydamasis Interneto svetainėje.

Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Neteisingų duomenų įvedimas vertinamas kaip Privatumo politikos pažeidimas.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis atitinkami duomenys yra tvarkomi. Išimtys iš šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų saugojimo terminų gali būti nustatomos, jei tai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir atitinkamas terminas yra teisėtas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

ODONTOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

Šiuo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens lytis, suteiktos odontologinės paslaugos aprašymas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie asmens ligas, vartototus (vartojamus) vaistus, diagnozę, tyrimus, kitus sveikatos duomenis, duomenys apie darbovietę (gaunami draudimo tikslu).

Odontologijos paslaugų teikimo tikslu gaunami duomenys iš Duomenų subjekto.

Automatiniu (ir neautomatiniu) būdu tvarkomi asmens duomenys gauti odontologijos paslaugų teikimo tikslu saugomi 15 (penkiolika) metų nuo sutarties su duomenų subjekto sudarymo dienos ar duomenų gavimo dienos.

Duomenų valdytojas, automatiniu būdu, UŽKLAUSŲ ADMINISTRAVIMO TIKSLU, kai Duomenų subjektas kreipiasi į Kliniką užpildydamas svetainėje užklausos formą arba kreipiasi į Kliniką bet kuriuo el. paštu, tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, užklausos turinį.

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų pateikimo dienos.

Šiuo tikslu duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, tuo klausimu kreipdamasis į Duomenų valdytoją.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIKSLU PRIMINTI APIE NUMATYTUS, ARBA BŪTINUS NUMATYTI VIZITUS, PRIMINTI APIE PROFILAKTINĮ PASITIKRINIMĄ, (tikslu užtikrinti tinkamą ir savalaikę atliekamo ar atlikto gydymo priežiūrą).

Šiuo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, apsilankymo Klinikoje buvusios ir numatomos datos.

Duomenys, tvarkomi siekiant priminti Klinikos pacientams (ar juos atstovaujantiems asmenims) apie vizitus ir/ar gydymą ir profilaktinę priežiūrą.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies nuostata: tvarkymas būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Šie duomenys gaunami Duomenų subjektui registracijos metu Klinikos svetainėje išreiškus sutikimą, uždedant varnelę registruojantis svetainėje arba pasirašant sutikimą Klinikoje raštu.

Tokiu būdu gauti duomenys Klinikoje saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų pateikimo dienos.

Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo. Duomenų subjektas tai turi teisę atlikti nenurodydamas šio sprendimo motyvų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

Klinikos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis užtikrina, kad:

 • asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkyti asmens duomenų su atitinkamais tikslais nesuderinamu būdu;
 • renkant ir tvarkant asmens duomenis laikytis tikslingumo, proporcingumo ir duomenų kiekio mažinimo principų, nereiklauti iš pacientų, juos atstovaujančių ar kitų asmenų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarkyti perteklinių duomenų;
 • užtikrinti asmens duomenų tikslumą ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, juos atnaujinti; netikslius ar neišsamius duomenis ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba jų tvarkymą sustabdyti;
 • asmens duomenis saugoti teisės aktų ir šių Klinikos patvirtintų Asmens duomenų apsaugos taisyklių nustatyta tvarka;
 • asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vietisumo ir konfidencialumo principas).

Visa informacija apie paciento buvimą Klinikoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Informacija apie pacientą teikiama, jegu tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, ŠALTINIAI, TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

Klinikos duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi:

 • Klinkos darbuotojų – vidaus administravimo tikslu;
 • Klinikos pacientų – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;
 • Klinikos darbuotojų, pacientų, lankytojų – turto saugumo užtikrinimo tikslu ( vaizdo stebėjimas).

Klinikai tvarkant Klinkos darbuotojų asmens duomenis vidaus administravimo tikslu, iš Klinikos darbuotojų yra renkami ir tvarkomi tokie jų asmens duomenys, kurie yra nurodyti asmens sveikatos knygelėje bei licencijoje, bei būtini darbo sutarties su jais sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslu (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie išsilavinimą, profesinę patirtį, kvalifikaciją, pareigas, darbo užmokestis, banko sąskaitos numeris, dirbtas laikas, sukauptos, panaudotos atostotgos, šeiminė padėtis, pilietybė).

Klinikai tvarkant duomenis vidaus administravimo tikslu, asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Klinkos darbuotojų. Šių duomenų Klinika neperduoda jokiems duomenų gavėjams, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kai toks perdavimas būtų sąlygotas teisės aktų ar teismo, kitos institucijos privalomo sprendimo. Klinikos darbuotojų asmens duomenys yra saugomi sutinkamai su teisės aktų nustatytais reikalavimais.

Klinikai tvarkant pacientų ir su jais susijusių asmenų asmens duomenis sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, šie duomenys gaunami iš Pacientų tiesiogiai ar netiesiogiai, vykdant Klinikos paslaugas.

Pacientų asmens duomenis Klinika saugo atitinkamai su teisės aktų reikalavimais.

Klinikai tvarkant asmens duomenis (vaizdo stebėjimas) Privatumo politikoje nurodytu tikslu, tvarkomas tik vaizdas (be garso) iš vaizdo stebėjimo kamerų, patenkantis į vaizdo stebėjimo lauką. Šiuos duomenis valdo ir tvarko Klinika. Vaizdo stebėjimo duomenys nėra saugomi, yra automatiškai ištrinami. Pacientai, Klinikos darbuotojai, lankytojai apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečią teritoriją) yra informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektai turi teisę:

 • būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • pateikę Klinikai asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius du metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų asmens duomenys, kopiją (medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas įstatymo nustatyta tvarka, arba jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei);
 • reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo, ar jo atstovaujamo, asmens duomenys;
 • reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (tuos duomenis, kuriuos Klinikai pateikė pats duomenų subjektas).
 • pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • atšaukti duotą sutikimą (jei atitinkami duomenys yra tvarkomi asmens sutikimo pagrindu).

Visais atvejais, Klinika privalo suteikti Duomenų subjektui informaciją (išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):

– savo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;

– Pareigūno kontaktinius duomenis (jei toks yra paskirtas);

– kokiais tikslais ir teisiniu pagrindu tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys;

– duomenų gavėjus, jų kategorijas;

– duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nusakyti;

– kitą papildomą informaciją (duomenų gavimo šaltinius, kokius savo asmens duomenis Duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų pateikimo pasekmės, apie Duomenų subjekto teisę suipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Klinika sudaro sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Duomenų subjekto teises.

Duomenų subjektai dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų teisių įgyvendinimo, turi kreiptis į Klinikos vadovą.

Klinika užtikrina, kad visa galima teikti ir reikalinga informacija Duomenų subjektui būtų pateikta aiškiai ir suprantamai.

Duomenų subjektui atsakymas į pateiktą prašymą/skundą yra pateikiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo Klinikoje dienos. Jei duomenis teikti Duomenų subjektui atsisakoma, jam pateikiamas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl pateikto prašymo.

SVETAINĖJE PATEIKIAMOS NUORODOS

Svetainėje yra pateikiamos nurodos į kitų asmenų Interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus.

Pažymime, kad kitų asmenų svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos šioje Svetainėje, yra taikomos tų svetainių privatumo politikos ir Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikos nuostatas.

SLAPUKAI

Duomenų valdytojas Klinikos svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies).

Kai Duomenų subjektas lankydamasisi Klinikos svetainėje išreiškia sutikimą dėl slapukų naudojimo, Duomenų valdytojas renka šiuos lankytojų duomenis: IP adresas, vietos nustatymo duomenys, naudojamos naršyklės versija, ekrano rezoliucija, naudojamas įrenginys.

Asmuo, naršydamas Klinikos svetainėje, turi galimybę ištrinti arba blokuoti slapukus.

Klinikos svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimasAprašymas/Naudojimo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_gat_UA-23865395-1Google Analytics sistemos vartotojo identifikavimuiĮeinant į svetainęIki svetainės lango uždarymoUnikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
_gaGoogle Analytics sistemos vartotojo identifikavimuiĮeinant į svetainę24 mėnesiaiUnikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
_gidGoogle Analytics sistemos vartotojo identifikavimuiĮeinant į svetainę24 valandasUnikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
_fbpFacebook sistemos vartotojo identifikavimuiĮeinant į svetainę2,5 mėnesiaiUnikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai

SKUNDŲ PATEIKIMAS

Informuojame, kad skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Su šia Privatumo politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, kuri buvo sąlygota naudojimosi svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusių dėl Duomenų subjekto (ar su Duomenų subjekto žinia veikiančių asmenų) veiksmų ar neveikimo, įskaitant neteisingą ir/ar klaidingą duomenų įvedimą, klaidas, netinkamą svetainės naudojimą.

Duomenų valdytojas neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmu ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos teikimo sutrikimus ir kt.

Privatumo politika (kaip ir jos papildymai ir pakeitimai) įsigalioja jos paskelbimo svetainėje dieną ir galioja kol bus panaikinta arba pakeista Klinikos vadovo įsakymu.

Jei po Privatumo politikos pakeitimo ar papildymo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Jei pastebėjote Privatumo politikos nuostatų neatitikimą, saugumo spragą ar turite klausimų, kreipkitės į Kliniką, kaip Duomenų valdytoją:

adresu: MB “Sveika burna”, Savanorių pr. 109, III a., 44208 Kaunas, Lietuva.

telefonu: +370 37 388886

el. paštu: info@sveikaburna.lt

Ši Privatumo politika atnaujinta 2021 m. vasario 24 dieną.

LR Sveikatos apsaugos ministro 1999-11-29 įsakymas Nr.515 “Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos”.